python开tty

python -c “import pty; pty.spawn(‘/bin/sh’);”